1

klankbord
2

letter filmpjes
3

letterfilm 2klank
4

letterfilm Kim
5

letter cijfer kleurplaat
6

dig prentenboeken
7

galgje
8

alle letters oefening
9

woordenschat cito


1

aud synthese MKM puzzel
2

aud synthese MKM
3

aud synthese MKM
4

aud synthese MMKM
5

aud synthese MKMM
6

rijmen
7

rijmen
8

dictee letterdoos MKM
9

dictee letterdoos MMKM
10

dictee letterdoos diverse types
1

leestrainer kern start
2

leestrainer kern 1
3

leestrainer kern 2
4

leestrainer kern 3
5

leestrainer kern 4
6

leestrainer kern 5
7

leestrainer kern 6
8

eerste letter kies
9

midden letter kies
10

lees/wissel K1 tot 6
1

div oef start/kern 1
2

div oef kern 2
3

div oef kern 3
4

div oef kern 4
5

div oef kern 5
6

div oef kern 6
7

lees luister kern 1-3
8

lees luister kern 4
9

lees luister kern 5
10

lees luister kern 6
1

BL kies MKM MMKM MKMM
2

vis synthese MKM alle
3

vis geheugen zoek typ
4

BL woorden sch
5

woorden maken MMKM MKMM
6

lees luister kern 7-12
7

leestrainer kern 7
8

leestrainer kern 8
9

leestrainer kern 9
10

leestrainer kern 10
1

BL start zin aanvullen
2

BL M3 zin aanvullen
3

BL E3 M4 zin aanvullen
4

BL E3 zin maken
5

BL M3 E3 zin maken
6

BL M3+ zinnen lezen
7

BL E3 begin 2de
8

BL M4 midden 2de
1

Woordenschat E3 M4
2

luisteroef 2de
3

AVI lezen 1
4

Avi lezen 2
5

lees doe spel M3 E3
6

Leesboek M3 E3
7

Taal diverse 2delj
8

woordsoorten 2delj
1

spelling herh 1stelj
2

spelling 2de aai, eeuw, ei
3

spelling 2de schr, ng, nk
4

spelling 2de eind
5

spelling 2de eind
6

spelling 2de f of v
7

spelling 2de overtypen
8

spelling 2de d of t
9

spelling 2de samenstellingen
10

woordzoekers