ICT generiek doel leerlijn 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden Nieuwsgierig zijn naar media en genieten om ermee bezig te zijn - de wereld van de media met een open houding exploreren x x x x x x x x x x
MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden De mogelijkheden van media op een positieve, verantwoorde en waardevolle manier aanwenden x x x x x x x x x x
MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden Interesse en verwondering tonen voor technologieën en ontwikkelingen binnen de mediawereld - bereid zijn om op een genuanceerde en toekomstgerichte wijze mee te evolueren met de ontwikkelingen van media x x x x x x x x x x
MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden Bereid zijn om eigen mediatalent te tonen en in te zetten bij het eigen leren en spelen en dat van anderen x x x x x x x x x x
MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden Interesse tonen voor (nieuwe) media en hun mogelijkheden en deze mogelijkheden gebruiken - interesse tonen voor het mediagebruik van anderen - op zoek gaan naar nieuwe media-ervaringen. x x x x x x x
MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden De wereld van de media zonder vooroordelen tegemoet treden - ervaren dat ‘zin in media’ verschilt van persoon tot persoon - overal mediamogelijkheden zien en benutten x x x x
MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud Opvallend goed en minder goed mediagebruik onderscheiden - zich erover uitdrukken x x x x x x x x
MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud Zich respectvol uitdrukken bij de beoordeling van mediagebruik en van mediacontent x x x x x x x x
MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud Ervaren en vaststellen dat de informatie uit mediacontent vaak een subjectieve weergave van de werkelijkheid is x x x x x x
MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud Aangereikte criteria hanteren bij het beoordelen van eigen en andermans mediagebruik en boodschappen en daarbij de vragen van het communicatiemodel inzetten x x x x x x
MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud Een kritische en reflecterende houding ontwikkelen ten opzichte van de eigen en andermans omgang met media en met de mediawereld - eigen criteria hanteren bij het beoordelen van eigen en andermans mediagebruik x x x x
MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud Ervaren hoe persoonlijke voorkeuren en ervaringen de beoordeling van mediagebruik mee bepalen - zich op basis van mediacontent een mening over iets vormen x x x x
MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud Kritisch omgaan met URL's en informatie op het internet x x x x
MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden Bij zichzelf ervaren wanneer men deugd beleeft aan mediamiddelen, mediatoepassingen en mediacontent x x x x x x x x x x x
MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden Beseffen dat gedrag beïnvloed wordt door reclame en media x x x x x x x x x x x
MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden Ervaren hoe dezelfde mediacontent vanuit verschillende standpunten op een andere manier ervaren kan worden - zich daarover uitdrukken - daarmee rekening houden bij het eigen mediagebruik x x x x x x
MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden Ervaren en vaststellen hoe bepaalde mediacontent positieve en negatieve gevolgen kan hebben voor het eigen welzijn en dat van anderen - zich daarover uitdrukken - bij het ontwerpen van mediacontent rekening houden met de mogelijke gevolgen ervan voor zichzelf en anderen x x x x
MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden Ervaren en inzien dat er ook in de communicatie via media normen gelden en afspraken nodig zijn x x x x
MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen Ervaren welke media in de eigen leefomgeving aanwezig zijn - ontdekken welke mogelijkheden deze media bieden -voor hun bedoelde mediamiddelen aanwenden waar mogelijk en aangewezen x x x x x
MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen Verschillende mediamiddelen en hun mogelijkheden kennen - in functie van een vooropgesteld doel op zoek gaan naar de gepaste media - ervaren hoe een mediamiddel verschillende toepassingen kan hebben x x x x x x x
MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen Ervaren hoe snel mediamiddelen en hun toepassingen (in het bijzonder ICT) evolueren - de nieuwe mogelijkheden benutten - de eigenheid en de mogelijkheden van media(middelen) en hun combinaties illustreren x x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel De mogelijkheden van de mediamiddelen ontdekken en gebruiken om eigen ideeën, gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven en te verwerken x x x x x x x x x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief aanwenden x x x x x x x x x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Mediamiddelen inzetten bij logisch en algoritmisch denken - oefenen en leren met ondersteuning van ICT x x x x x x x x x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Eenvoudige mediacontent verstaanbaar uitdrukken met behulp van mediamiddelen - kiezen uit een waaier van mediamiddelen die het best aansluiten bij wat men wil uitdrukken x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Steeds complexere mediacontent via mediamiddelen voor een publiek overbrengen: onderwerpen uit de eigen leefwereld, abstractere schoolse en zakelijke onderwerpen, bekende onderwerpen uit de ruimere omgeving x x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Met de hulp van de leraar mediakundige strategieën inzetten: voorkennis activeren, ideeën genereren, essentiële informatie selecteren, rekening houden met het zenddoel, aandacht hebben voor een verzorgde vormgeving in functie van het doel x x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Gericht onderzoeken welke mediamiddelen geschikt zijn om informatie te verwerven en om zich uit te drukken x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Op een persoonlijke wijze complexere mediacontent via mediamiddelen voor een gevarieerd publiek overbrengen: onderwerpen uit de eigen leefwereld, abstracte schoolse en zakelijke onderwerpen, bekende of behandelde onderwerpen uit de ruimere omgeving x x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Steeds strategischer te werk gaan met hulp van de leraar: rekening houden met en inspelen op de doelgroep, hulpbronnen inschakelen, bij de voorbereiding gebruik maken van kijkwijzers of stappenplannen, reflecteren op het proces van zenden en ontvangen x x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel (Combinaties van) mediamiddelen analyseren en inzetten om te leren en zich uit te drukken x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Binnen voor hen relevante contexten, ICT gebruiken bij het uitvoeren van complexe opdrachten x x x
MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel Mediamiddelen ontdekken die het best bij de eigen persoonlijkheid aansluiten x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten Mediacontent binnen de eigen leefwereld waarnemen en er zich over verwonderen x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten Ontdekken waarover bepaalde mediacontent gaat door bijvoorbeeld: het hoofdpersonage en zijn handelingen te ontdekken, de hoofdgedachte te ontdekken x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten Allerlei eenvoudige mediacontent binnen de eigen leefwereld verwerken door bijvoorbeeld: de bedoeling en het plan van de personages te ontdekken, de verhaallijn(en) te ontdekken en reconstrueren x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten Ondersteund door de leraar strategieën inzetten om mediacontent beter te ontvangen. x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten De betekenis van eenvoudige mediacontent in de klasomgeving ontdekken - deze betekenis begrijpelijk beschrijven x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten De betekenis van complexere mediacontent in de eigen klas- en leefomgeving verwerken en daarbij woorden die verbonden zijn aan media en de omgang ermee gebruiken x x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten Steeds strategischer te werk gaan met hulp van de leraar om mediacontent te ontvangen door: voorspellen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, voorkennis inzetten, relaties in de content ontdekken (oorzaak-gevolg, middel-doel, deel-geheel, …) x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten Steeds complexere mediacontent, afgestemd op interesse, (ruimere) leefwereld en verwerkingsniveau, verwerken. x x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten Verbanden leggen tussen de content uit meerdere media (meerdere bronnen met elkaar vergelijken, onderscheid maken tussen relevante en minder relevante informatie, de informatie samenvatten en schematiseren en daarbij gebruik maken van media, mediacontent selectief gebruiken) x x x x
MEge3 Mediacontent verwerken (ontdekken en er gepast op reageren, herkennen en selecteren, ordenen, verbinden en samenvatten Op voor hen bestemde mediacontent gepast reageren x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid) Speels en onder begeleiding beleven van: alledaagse (digitale) geluiden, contrastrijke effecten van geluid, richting van geluid x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid) Bewust beleven en herkennen van: verschillende (digitale) geluidsbronnen, voor- en achtergrondgeluiden x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid) Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: vervormen van geluid, veranderende geluidsrichtingen x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid) Bewust beleven, herkennen, genuanceerd beschrijven en toepassen van: (digitale) vervorming van geluid, samenspel tussen stilte en geluid, meer en minder geluid x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (licht) Speels en onder begeleiding beleven van: alledaagse lichtbronnen, contrastrijke effecten van licht x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (licht) Bewust beleven en herkennen van: verschillende lichtbronnen, eenvoudig spel van licht (schaduw en effecten) x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (licht) Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: eenvoudig spel van licht en donker, lichtbronnen en lichtrichting x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (licht) Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen van: effecten van belichting, samenspel tussen licht en donker, sfeer x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (kader) Speels en onder begeleiding beleven van: voor en achter in een beeld, binnen en buiten beeld, dichtbij en veraf x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (kader) Bewust beleven en herkennen van: dichter en verder in een beeld, hoog en laag standpunt x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (kader) Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: het standpunt van een opnameapparaat, diepte in beeld, lijnen in beeld x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (kader) Bewust beleven, herkennen, beschrijven en toepassen van: bewegingen die een opnameapparaat maakt, het precieze standpunt van een opnameapparaat, diepte en richting in een beeld, plaatsing van object x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage) Speels en onder begeleiding beleven van: (contrastrijke) opeenvolgingen van beelden, geluiden … het samengaan van beeld en geluid x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage) Ervaren hoe door de volgorde van een reeks voorwerpen, prenten, beelden, klanken, geluiden ... te schikken en te herschikken een (nieuw) verhaal ontstaat x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage) Bewust beleven en herkennen van: de volgorde van beelden, geluiden; opvallende herhalingen binnen een reeks beelden, geluiden; de wisselwerking tussen beeld en geluid x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage) Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: herhaling, variatie en contrast in een montage, ordenen van beelden en geluiden x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (montage) Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen van: het selecteren en monteren van beelden en geluiden; eenvoudige herhalingen (ritmes) in een montage x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking) Speels en onder begeleiding beleven van: beeldsignalen, opvallende vervormingen van beelden, het effect van verkleinen en vergroten van beelden x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking) Bewust beleven en herkennen van duidelijke bewerkingen van en toevoegingen aan beelden x x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking) Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven en onder begeleiding toepassen van: vergroten en verkleinen van beelden, effecten op beelden x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking) Opvallende goede en minder geslaagde beelden en gebruik van beelden herkennen x x x
MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (beeldbewerking) Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen van vervormingen en aanpassingen van beelden x x x
MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren Ervaren welke rol media in de eigen leefwereld en in het dagelijks gebruik spelen x x x x x x x x x x x
MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren Illustreren hoe media een rol spelen in het dagelijks leven - inschatten wat media voor henzelf betekenen x x x x x x
MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren Inzien welke rol media in de samenleving spelen en welke impact ze hebben op het maatschappelijk leven x x x
MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren Media-ervaringen beleven in de eigen omgeving en afleiden dat media verschillende functies kan hebben x x x
MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren Zich uitdrukken over media-ervaringen - media-ervaringen speels verwerken x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Onder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereld x x x x x x x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen ICT-basisvaardigheden ontwikkelen voor het bedienen van mediamiddelen waaronder: swipen , muisvaardigheden, toestel aan- en afzetten, selecteren, openen en sluiten van applicaties , venster minimaliseren, maximaliseren en sluiten … x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Het toetsenbord exploreren x x x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Zich aan- en afmelden x x x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Inhoud en/of bestanden delen x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Onder begeleiding bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderen x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Klaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord hanteren x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Openen, bewaren, hernoemen en sluiten van bestanden x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Bestanden afdrukken x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Wisselen tussen geopende applicaties x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Navigeren in een applicatie x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Een afbeelding invoegen x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Openen, bewaren, hernoemen en sluiten van bestanden x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Selecteren, knippen, kopiëren, plakken en wissen. x x x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Zelfstandig bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderen x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Een tekst efficiënt opmaken met oog voor: kleur, lettergrootte, vet, cursief, opsommingsteken, uitlijning … x x x
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Een tabel invoegen x x x
MEva2 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen Een presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken en presenteren x x x
MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen Audiovisuele mediamiddelen waarnemen en er zich over verwonderen x x x x x x x
MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren en af te spelen. x x x x x x x x x
MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen Op een eenvoudige wijze foto’s bewerken door de grootte te wijzigen, het formaat bij te snijden, de kleurtoon te veranderen, … x x x x x
MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen Doelgericht inzetten van de audiovisuele bouwstenen x x x
MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen Experimenteren met fotobewerking, bijvoorbeeld een speciaal effect (tekst, filter, vormen … ) toevoegen x x x
MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen Experimenteren met video - en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps video en geluid manipuleren, stopmotion filmpjes maken … x x x
MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde webpagina's, educatieve software … x x x x x x x x x
MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen Navigeren en zoeken binnen een website x x x x x x x
MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen Een website-adres (URL) invoeren - in een voor hen bestemde omgeving (op het internet zoeken) via een zoekrobot en daarbij aangepaste en/of zelfgekozen zoektermen gebruiken - kritisch waarderen van URL's x x x x x
MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen Een geschikte applicatie selecteren en gebruiken voor het zoeken van de gewenste informatie -favoriete websites bewaren. x x x
MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen Onder begeleiding kennismaken en experimenteren met digitale mediamiddelen om met anderen te communiceren x x x x x x x x x x x
MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen Geschikte mediamiddelen selecteren en gebruiken om met anderen te communiceren - daarbij selecteren uit voor hen bestemde en beschikbare mediamiddelen x x x x x x x
MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen Digitale contactgegevens beheren door toevoegen, aanpassen, bewaren en verwijderen x x x x x x x