eu-woorden

ij-woorden

oe-woorden

ui-woorden

uu-woorden

aai ooi oei

au ou

ch cht

ng nk

ui eu

ui uu

b-woorden (1)

b-woorden (2)

kern 1-5